بررسی تطبیقی حضانت فرزند پس از طلاق در قوانین کشورهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا (ص)

2 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه مازندران ( بابلسر)

10.22034/jml.2023.1971053.1204

چکیده

حقوق کودک، یکی از مهم ترین حقوق در قوانین کشورهای اسلامی می باشد که شامل حقوق مالی و غیر مالی ( معنوی) می شود؛ از مهمترین حقوق معنوی کودک حق حضانت می باشد ؛ به همین علت مسئله حـقوق ومـسئولیت های پدر‌ ومادر در امر حضانت و ولایت کودکان در سنن مذهبی یکی دیگر ازموضوعاتی است که مورد بـحث و چالش حقوقدانان کشور های مختلف قرار گرفته است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق قوانین کشورهای اسلامی نگاشته شده است در پی تبیـَن حق حضانت در قوانین کشور های اسلامی است و موضوعی که در امر حضانت باعث ایجاد تمایز بین‌ پدر و مادر در قوانین کشورهای اسلامی شده است آن است که این قوانین و سنت‌ها، مـقررات ویژه ای‌ را‌ در‌ ارتباط با سرپرستی کودکان دختر و پسـر، تـوسط پدر ومـادر تـعبین نـموده است. براساس این سـنت‌ هـا‌، ظاهراً در هنگام جدایی پدر و مادر، معیار اصلی در تعیین سرپرست برای‌ کودک‌ ، سن‌ طفل می باشد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین مربوط‌ به‌ سرپرستی کودک درمیان کشورهای مسلمان‌ به‌ سمت‌ و سـوی اولویت دادن به‌ «منافع عالیه کودک » تـمایل‌ پیداکـرده‌ است و نسبت به امر حضانت کودک برای پدر و مادر تکالیف و وظایفی مخصوصی معین نموده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of child custody after divorce in the laws of Islamic countries

نویسندگان [English]

  • mohammadhoseim alemi 1
  • fariba taei 2
1 Assistant Professor of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law Department of AlZahra University (PBUH)
2 Doctoral student of the Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Mazandaran University (Babolsar)
چکیده [English]

Children's rights are one of the most important rights in the laws of Islamic countries, which include financial and non-financial (spiritual) rights; One of the most important spiritual rights of a child is the right to custody; For this reason, the issue of the rights and responsibilities of father and mother in the matter of custody and guardianship of children in religious traditions is one of the issues that have been discussed and challenged by jurists of different countries. This article, which is written in a descriptive-analytical method and applying the laws of Islamic countries, seeks to explain the right of custody in the laws of Islamic countries, and the issue that has caused a distinction between father and mother in the laws of Islamic countries in the matter of custody is thatThese laws and traditions have defined special regulations regarding the guardianship of male and female children by father and mother. According to these traditions, apparently, when the parents are separated, the main criterion in determining the guardian for the child is the child's age.

The results of this research show that the laws related to child custody among Muslim countries have tended to prioritize the "best interests of the child" and have set specific duties and responsibilities for parents regarding child custody.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Custody
  • child
  • parents
  • Islamic countries
  • rights