دوره و شماره: دوره 6، شماره 15، مهر 1402، صفحه 1-221 

مقاله پژوهشی

مبانی شهرسازی در فقه اسلاامی

10.22034/jml.2023.708079

حمید بذرپاچ؛ حجت عزیزالهی