نقش رضایت زوجه درمسئولیت کیفری جنایات ضمن آمیزش جنسی از منظر فقه و حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه المصطفی العالمیه قم

10.22034/jml.2023.709833

چکیده

رضایت زوجه در تمکین و استمتاع زوج از وی هر چند طبق مبانی نظام های حقوقی غربی محور داشتن یک رابطه جنسی قرار گرفته و زوج بدون درخواست و رضایت زوجه قانونی خود، و با اجبار، اکراه و خشونت، مجاز به برقراری رابطه جنسی نیست، و در صورت اجبار زوجه به برقراری رابطه جنسی تحت عنوان خشونت جنسی و تجاوز به عنف مجرم شناخته خواهد شد؛ لکن در نظام حقوقی اسلامی و بنابرمبانی پذیرفته شده در آن که در این مختصر به آن ها اشاره شده است؛ رای مشهور فقها این است که زوجه موظف به تمکین جنسی از زوج می باشد، لکن این به این معنا نیست که اباحه استمتاعی که شرع مقدس به زوج عنایت کرده، و زوجه را مکلف به تمکین از آن نموده، بدون قید و علی الاطلاق بوده و زوج مجاز است با اعمال خشونت و ایراد جنایت اقدام به برقراری رابطه جنسی با زوجه خود داشته باشد، بلکه از نگاه فقه قضایی نه تنها این فعل حرام می باشد، که آثار وضعی ای چون مسئولیت کیفری و مدنی را نیز به همراه خواهد داشت. مضافا که اصول و قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج و اصل حسن معاشرت، مقید کننده اباحه شرعی مذکور می باشند. مع الوصف رضایت زوجه به قبول و پذیرش اعمال ارتکابی و جنایات ضمن آمیزش، هر چند موجب رفع حرمت جنایات نمی شود، اما قطعا ضمان ناشی از رفتارهای جنایی ارتکابی را مرتفع و موجب رفع مسئولیت کیفری خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of the wife's consent in the criminal liability of crimes involving sexual intercourse from the point of view of jurisprudence and law

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Yaghuobi
Al-Mustafa International University
چکیده [English]

The wife's consent is in the husband's submission and enjoyment of her, although according to the principles of the western legal systems, having a sexual relationship is based on having a sexual relationship, and the husband is not allowed to have a sexual relationship without the request and consent of his legal wife, and with coercion, reluctance and violence, and If the wife is forced to have sex, it will be considered as sexual violence and rape; However, in the Islamic legal system and based on the accepted principles that are mentioned in this summary; The famous opinion of the jurists is that the wife is obliged to submit sexually to her husband, but this does not mean that the freedom of enjoyment granted to the husband by the Holy Sharia, and obliging the wife to submit to it, is unconditional and absolute. A husband is allowed to have sexual relations with his wife by using violence and committing a crime, but from the point of view of jurisprudence, not only is this action forbidden, but it will also bring legal consequences such as criminal and civil liability. In addition, jurisprudential principles and rules, such as the rule of harm, the negation of hardship and harm, and the principle of good company, are binding on the above-mentioned Shariah obfuscation. Although the consent of the wife to accept and accept the committed acts and crimes during sexual intercourse, although it does not remove the sanctity of the crimes, it will definitely remove the warranty resulting from the committed criminal behaviors and will remove the criminal liability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consent
  • compliance
  • sexual assault
  • sexual violence
  • criminal liability