دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، دی 1402، صفحه 7-217 

مقاله پژوهشی

تعارض فرزندخواندگی در قوانین کشورها

صفحه 7-21

10.22034/jml.2023.709832

محسن ولایتی؛ معصومه کوچکی