ماهیتِ نوآورانه جرم شناسیِ قرن بیست و یکم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/jml.2024.2011565.1297

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی روندهای توسعه جرم شناسی با در نظر گرفتن تاثیر همه گیری کووید-19 است. منطقِ رویکرد جرم شناسی نوآورانه با انواع تهدیدات جنایی جدید و پیامدهای آن مرتبط است. اشکال خاص و انواع جرایم سنتی در جامعه پست مدرن در حال انتقال به محیط دیجیتال هستند، از جمله از طریق استفاده از پلتفرم های دارک نت. در عین حال، تحقیقات جرم شناسی در کشور لتونی به اندازه کافی توسعه نیافته و دوره های تحصیلی جرم شناسی در همه مطالعات حقوق گنجانده نشده است. در قرن بیست و یکم، رویکردها و مکاتب جرم‌شناسی جدید در حال ظهور هستند، از جمله جرم شناسی نو، هم افزایی، روایتی، دیجیتال، جرم شناسی عصب شناختی. رویکردهای جرم شناسی مناسب ماهیت و محتوای خاصی دارند. این روندها موید این هستند که علیرغم اهمیت جرم شناسی، تحقیق در مورد توسعه روند جرایم سازمان یافته، جرایم سایبری، قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه و امکان مبارزه و پیشگیری از آنها ضرورت دارد. همچنین ضروری خواهد بود برنامه های تحصیلی تخصصی جرم شناسی نیز توسعه داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

INNOVATIVE NATURE OF THE 21ST CENTURY CRIMINOLOGY

نویسنده [English]

  • Salar Sadeghi
PhD in Criminal law and criminology, university Instructor, Islamic Azad university of Tabriz , Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of the current article is to study the development trends of criminology, also taking

into account the impact of Covid-19 pandemic. The rationale for the innovative criminological

approach is related to new types of criminal threats and their consequences. Certain forms and

types of traditional crime in postmodern society are transforming into the digital environment,

including through the use of DarkNet platforms. At the same time, criminological research in

Latvia is insufficiently developed, criminology study courses are not included in all law study

programmes. In the 21st century, new criminological approaches and schools are emerging,

including neocriminology, synergistic, narrative, digital, neurocriminology. Appropriate

criminological approaches have a specific nature and content. These trends confirm that,

despite the importance of criminology, there is a need for research into the development

trends of organized crime, cybercrime, trafficking in human beings, drugs and arms, and

the possibilities for combating and preventing them. It would also be necessary to develop

specialized criminology study programmes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • XXI century
  • criminology
  • crime
  • innovations