دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، اسفند 1402 (ویژه نامه شماره 17) 
جایگاه مسئولیت اعتباری درحقوق کیفری ایران

10.22034/jml.2024.712261

مصطفی عباسی؛ محدثه قوامی پور سرشکه؛ حامد نبی زاده؛ بهزاد ملایی بالستانی


ماهیت حقوقی دیه

10.22034/jml.2024.712279

اسرافیل سبحانی؛ محسن بخشی


بررسی و نقد نظریه مداخله حداقلی دولت در حقوق خانواده

10.22034/jml.2024.2014796.1325

سعید خدادادی؛ حسین رنجبر؛ علی ضالحی؛ جمال فلاح تفتی؛ منوچهر خدارحمی