جرائم منافی عفت «جنسی»؛ از مصلحت «بزه پوشی» تا حقوق بزه دیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

10.22034/jml.2024.2002364.1264

چکیده

جرایم منافی عفت به دو دسته جرائم «جنسی» و «غیرجنسی» قابل تقسیم هستند؛ قانونگذار در جرایم منافی عفت جنسی علی رغم سخت گیری های ماهوی فراوانی را که از طریق جرم انگاری و کیفرگذاری های متعدد و مشدده به کار بسته اما از منظر شکلی، ترتیب و ضوابط ویژه ای متفاوت از تعقیب دیگر جرائم را منظور داشته است. این «افتراقی سازی» تعقیب کیفری در این طیف جرائم تحت مصلحت اندیشی های خاصی از جمله ممانعت از اشاعه فحشاء و اصل بزه پوشی سرچشمه گرفته است. پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ارزیابی روش متفاوت رسیدگی به جرایم منافی عفت جنسی در وضعیت فعلی تقنینی و قضایی فعلی پرداخته و مهمترین چالشها و موانع این فرایند رسیدگی مورد بحث و بررسی قرار دهد. اگر قانونگذار با تصریح ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری برای نخستین بار در ادوار قانونگذاری کیفری ایران اصل را بر ممنوعیت «تعقیب» جرایم منافی عفت (جنسی) قرار داده و موارد تجویز تعقیب را صرفا در چهار مورد خاص و استثنایی خلاصه کرده اما این روش در عمل مشکلات و چالشهایی از قبیل ابهام در مفهوم و مصادیق دو اصطلاح «شاکی» و «منظر عام» در جرائم منافی عفت، دشواری انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، چالشهای ادله اثباتی جرائم منافی عفت، ناآشنایی کنشگران نظام عدالت کیفری از جمله ضابطان با روش متفاوت مواجهه با جرایم منافی عفت و مرتکبان آنها و... به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Sexual" crimes against chastity; From the expediency of "victimization" to the rights of the victim

نویسنده [English]

  • seyyed sajjad kazemi
Associate Professor, Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Crimes against chastity can be divided into "sexual" and "non-sexual" crimes; The legislator in crimes against sexual chastity, in spite of many substantive strictures that he has applied through criminalization and numerous and severe punishments, but in terms of form, has a special order and rules different from the prosecution of other crimes. This "differentiation" of criminal prosecution has originated in this range of crimes under certain expediencies, including the prohibition of the spread of prostitution and the principle of delinquency. The present study tries to evaluate the different methods of dealing with crimes against sexual chastity in the current legislative and judicial situation by using descriptive-analytical method and using library resources and discuss the most important challenges and obstacles of this investigation process. If the legislator, by specifying Article 102 of the Code of Criminal Procedure, for the first time in the criminal legislation of Iran, the principle of prohibition of "prosecution" of crimes against chastity (sexual) and summarizes the cases of prosecution only in four special and exceptional cases, but this method In practice, problems and challenges such as ambiguity in the meaning and examples of the two terms "plaintiff" and "general perspective" in crimes against chastity, the difficulty of conducting preliminary investigations by the court, challenges to the evidence of immoral crimes, unfamiliarity with criminal justice There has been a different way of dealing with crimes against chastity and their perpetrators, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • immorality
  • prosecution
  • investigation
  • pardon