تحلیل حقوقی مُسکرات و تأثیر آن ها بر مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد تمام دانشگاه فرماندهی ستاد آجا(دافوس)،گروه مدیریت استراتژیک، تهران، ایران.

10.22034/jml.2024.2019527.1336

چکیده

چکیده

مواد سکرآور به موادی اطلاق می شود که با استعمال آن، فرد استفاده کننده اراده و اختیار خود را از دست داده و از بهره عقل محروم می گردد. بدین جهت استعمال این مواد از لحاظ حقوقی دارای آثاری هستند که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

از سوی دیگر، مواد سکرآور و مواد مخدر از لحاظ حقوقی به عللی چون: آثار زیان بار مشترک و ایراد خلل در عقل و اراده، قابل قیاس با یکدیگر بوده و می توان ادعا کرد که مسکرات اعم از مواد سکرآور و مواد مخدر هستند. از آنجایی که یکی از آثار مخرب استعمال مُسکرات مقدمه قرار گرفتن برای ارتکاب جرائم دیگر است؛ از حیث تأثیر بر مسئولیت کیفری نیز قابل بررسی می باشند. با اینکه قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370دارای خلاء در این زمینه بود و باعث چالش و سردرگمی در محاکم گشته بود؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با مقایسه صحیح مُسکرات و مواد مخدر، ضمن وضع احکام و بیان مواضع مشترک خاصه در مسئولیت کیفری برای آنها، خلاء قانونی سابق را نیز رفع نموده است. در نهایت گاهی اوقات مستی ناشی از استعمال مُسکرات در حین ارتکاب جرم، می تواند از علل تشدید کننده مسئولیت کیفری و گاهی اوقات نیز اگر فرد مرتکب بر اثر استعمال مسکرات در حین ارتکاب جرم مسلوب الاراده شده باشد، می تواند از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal analysis of alcohol and its effect on criminal liability in Iran's legal system

نویسندگان [English]

  • masoud ghahremani 1
  • naser shahlaei 2
1 Islamic Azad UniversitYy
2 Full Professor of Aja Command University (Dafos), Department of Strategic Management, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Intoxicants are those materials that using them makes one to lose his/her will power and reason. Therefore there are juridical impacts in using them that need to be studied.

Moreover intoxicants and narcotics due to their common harmful effects and causing trouble for reason and will power, might juridicaly be compared and one can claim that the term "intoxicant" includes narcotics as well.

Since using intoxicants can be a start for committing other crimes, one can also study its role on punitive responsibility.

Even though there were some gaps in the previous Islamic penalty regulation which was passed in 1370 in this regard that caused some complexities for the courts, however regulation passed in 1392 solved those shortcomings through a proper comparison between intoxicants and narcotics, along with issuing regulations and mentioning specific common cases in the punitive responsibility.

At the end; sometimes being drunk -due to using intoxicants- while committing a crime can intensify punitive responsibility and sometimes if the criminal is to be regarded without will power- due to using intoxicants- while committing a crime, then this can be regarded as a relative causes for removing punitive responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intoxicants
  • narcotics
  • Alqiyas-o-lolaviyyah
  • punitive responsibility
  • will power