وضعیت حقوقی کار اجباری کودکان در حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و الهیات، دانشکاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، ایران

10.22034/jml.2024.2025395.1360

چکیده

ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقهای و همچنین حقوق موضوعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به این قاعده حقوق بشری در حقوق موضوعه ایران نیز پرداخته شده است. مصادیق کار اجباری فراوان است لیکن مواردی که امروزه سازمانهای بین المللی بر مبارزه و ریشه کن نمودن آن تاکید مینمایند عبارتند از: کار اجباری کودکان، کار اجباری افراطی زندانیان و قاچاق انسان. کودکان به جهت ضعف قوای جسمی، روحی و عدم استقلال، نیازهای ویژه خود را دارند که رفع آنها محتاج مراقبت و حمایت خاص خانواده و جامعه است. در این راه قرن نوزدهم آغاز حرکتی به سوی تدوین مقرراتی جهت حمایت از حقوق کودکان بود. ولی ایالات متحده آمریکا هیچ تعهدی به این قوانین و مقررات ندارد و همواره حقوق کودکان نقض میشود. کار اجباری در مقاوله نامه 29 سازمان بینالمللی کار ILO اینگونه تعریف شده اصطلاح کار قهری یا اجباری به کار یا خدماتی اطلاق میشود که با تهدید به مجازات و بی آنکه شخص ذینفع به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد به وی تحمیل گردد. کار اجباری در آمریکا دارای ماهیتی مجرمانه، غیرانسانی، فراگیر و پنهانی میباشد و حقوق کودک به شدت نقض میشود. در مقاله حاضر سعی بر این است با روش توصیفی- تحلیلی وضعیت حقوقی کار اجباری کودکان در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The legal status of child labor in Iranian and American law

نویسنده [English]

  • aram rajabzadeh
Department of International law, Faculty of Law, Political Science and Theology, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Iran
چکیده [English]

Prohibition of forced labor is one of the important principles of human rights, which is considered in global and regional documents as well as the rights of countries. This rule of human rights has also been discussed in the subject laws of Iran. There are many examples of forced labor, but the cases that international organizations emphasize on combating and eradicating it are: forced child labor, extreme forced labor of prisoners, and human trafficking. Children have their own special needs due to their physical and mental weakness and lack of independence, which require special care and support from the family and society. In this way, the 19th century was the beginning of a movement towards the development of regulations to protect children's rights. But the United States of America has no obligation to these laws and regulations, and children's rights are always violated. Forced labor is defined in Convention 29 of the International Labor Organization of the ILO as follows: the term forced or forced labor refers to work or services that are given to the beneficiary under the threat of punishment and without the beneficiary volunteering to perform it be imposed. Forced labor in America has a criminal, inhumane, pervasive and hidden nature, and children's rights are severely violated. In this article, an attempt is made to analyze the legal situation of forced labor of children in the two legal systems of Iran and the United States using a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child
  • forced labor
  • convention
  • Iran
  • America