دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، آذر 1400، صفحه 7-217 
تشکیکی بودن احکام در لوح محفوظ

صفحه 86-61

10.22034/jml.2021.248299

محمدرسول آهنگران؛ علی زارع؛ معصومه مختاری