دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 7-193