دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 1-180 
تبیین قواعد فقهی مرتبط شهر سازی و شهر نشینی

صفحه 48-63

10.22034/jml.2022.251232

سید ابوذر فلسفی زاده حقیقی؛ سبحان پاشا زانوسی؛ حجت عزیزالهی


امکان توسعه موارد جواز بیع موقوفات از منظر فقه و حقوق

صفحه 107-132

10.22034/jml.2022.251236

نوید رضا کیوانی؛ امیرمحمد کاویانی کمنی؛ امیر حسین وفایی نیا