دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تیر 1401، صفحه 7-290 
فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن

صفحه 131-116

10.22034/jml.2022.253321

مرتضی رحمانیان؛ ابوالفضل قنبری؛ رویا ایزدی راد