دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تیر 1401، صفحه 207-1 (بهار 1401) 

مقاله پژوهشی

واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

صفحه 28-7

10.22034/jml.2022.252877

حمید ابهری؛ مهدی طالقان غفاری؛ ستاره ایوبی؛ احسان نعمتی