دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، آبان 1401، صفحه 1-221